พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2554

สโมสรนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีสักการะพระศรีศาสดา พิธีสักการะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต จากผู้แทนนักศึกษวิทยาลัย/คณะ/สถาบันต่างๆ พิธีประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดีเด่น นักศึกษากิจกรรมชมรมดีเด่น และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวยวุฒิ สาระศาลิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะบัญชี

ผลประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะดิจิทัลอาร์ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดีเด่น
1. นายอนันต์ สันติภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมราชประชานุเคราะห์
3. นายชาญชัย สุขสุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมยูโด
4. นางสาวกมะยิระ ขันราม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมุสลิม
5. นายพิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ

นักศึกษากิจกรรมชมรมดีเด่น

ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
1. นายทีปวัฒน์ พูลศิลป์ ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. นางสาวกีรติ ขันทิตย์ ชมรมราชประชานุเคราะห์
3. นางสาวสิรีธร กีรติเวชกุล ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวิชาการ
1. นางสาววีรุทัย อนะธรรมสมบัติ ชมรมถ่ายภาพ

ฝ่ายกีฬา
1. นายหัสดิน รอดมณี ชมรมกรีฑา

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
1. นายณาณกิตติ์ แร่เพชร ชมรมไทยลูกทุ่ง
2. นายธีระ สุดใจ ชมรมสมาธิ RSU

ชมรมดีเด่น ได้แก่ ชมรมภาษาญี่ปุ่น
รางวัลเกียรติคุณยอดเยี่ยม แก่ กลุ่มนักกิจกรรมจิตอาสา ของชมรมทักษิณสัมพันธ์ ชมรมบำเพ็ญ-ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชมรมมุสลิม และชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม