ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2554

สโมสรนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีสักการะพระศรีศาสดา พิธีสักการะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต จากผู้แทนนักศึกษวิทยาลัย/คณะ/สถาบันต่างๆ พิธีประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดีเด่น นักศึกษากิจกรรมชมรมดีเด่น และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวยวุฒิ สาระศาลิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะบัญชี

ผลประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะดิจิทัลอาร์ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดีเด่น
1. นายอนันต์ สันติภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมราชประชานุเคราะห์
3. นายชาญชัย สุขสุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมยูโด
4. นางสาวกมะยิระ ขันราม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมุสลิม
5. นายพิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ

นักศึกษากิจกรรมชมรมดีเด่น

ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
1. นายทีปวัฒน์ พูลศิลป์ ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. นางสาวกีรติ ขันทิตย์ ชมรมราชประชานุเคราะห์
3. นางสาวสิรีธร กีรติเวชกุล ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวิชาการ
1. นางสาววีรุทัย อนะธรรมสมบัติ ชมรมถ่ายภาพ

ฝ่ายกีฬา
1. นายหัสดิน รอดมณี ชมรมกรีฑา

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
1. นายณาณกิตติ์ แร่เพชร ชมรมไทยลูกทุ่ง
2. นายธีระ สุดใจ ชมรมสมาธิ RSU

ชมรมดีเด่น ได้แก่ ชมรมภาษาญี่ปุ่น
รางวัลเกียรติคุณยอดเยี่ยม แก่ กลุ่มนักกิจกรรมจิตอาสา ของชมรมทักษิณสัมพันธ์ ชมรมบำเพ็ญ-ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชมรมมุสลิม และชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยรัฐกิจ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิลปะ - การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
ดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
International Chinese College (中国国际学院)
RSU Cyber University
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Hotel Management (English Program)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - พัฒนาการศึกษา
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
BOOKSHELF
รังสิตรังสรรค์ 25 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ปีรามิดหน้าเสาธง
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU News
RSU Media
RSU Radio
RSU Wisdom TV
หนังสือพิมพ์รังสิต
SOCIAL MEDIA